پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادت اسلامي

راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین

تحقیق مطالعات مجتمع مسکونی طرح 5

آزمون اندريافت موضوع (TAT (Thematic Apperception Test

تحقیق مبانی حقوقی شرکت های فراملی

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

تحقیق تعارض دادگاه ها در دعوای توقف شرکت های چندملیتی

جزوه آموزشی پرورش قارچ های دارویی (Medicinal Mushrooms)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)